سال رونق تولید
     
فراخوان مسابقه عکاسی سازمان هواشناسی کشور
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
پنجره واحد سرمایه گزاری استان بوشهر

 

تلفن ها و آدرس پستی اداره کل هواشناسی استان بوشهر

نام بخش

تلفن

فاکس

آدرس و صندوق پستی

مرکز تلفن

077-33342843

077-33342844

077-33342841

 

 

بوشهر- میدان نیروی انتظامی – خیابان شهید فکوری-مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی

کد پستی : ۷۵۱۶۷۱۵۸۷۳

اداره توسعه مدیریت و منابع

داخلی: 225 - 214 - 217

اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

داخلی:    222 - 205
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره پایش جوی

07733329502

077-33329501

اداره تحقیقات و پیش بینی

077-33342840

077-33342840

آدرس اینترنتی

www.bushehrmet.ir

bushehr@irimo.ir

میز خدمت 207  
هواگو مستقیم      134  
 
===========================


View Larger Map

=====================================================================