اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالاخطاریه شماره 2 شنبه مورخ 96/01/05
پیرو اطلاعیه شماره 1 و اخطاریه شماره 1 مورخ 02/01/96 و با توجه به تقویت ناپایداری های جوی طی بعد از ظهر امروز تا صبح فردا ، ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 514
تاریخ ثبت:1396/01/05

اخطاریه شماره 1
پیرو اطلاعیه های شماره 1 و 2 مورخ 2/1/96 به اطلاع می رساند که با توجه به تقویت سامانه بارشی به استان و در پی آن افزایش ناپایداری های جوی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1043
تاریخ ثبت:1396/01/02

اطلاعیه شماره مورخ 96/1/2
بررسی نقشه های پیش بینی حاکی از ورود یک سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امروز می باشد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 441
تاریخ ثبت:1396/01/02

اخطاریه شماره 31، مورخ 28/12/95
پیرو اطلاعیه های شماره 52 و 53 مورخ 25/12/95 به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1049
تاریخ ثبت:1395/12/28

اطلاعیه شماره 53 چهارشنبه مورخ 95/12/25
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 796
تاریخ ثبت:1395/12/25

اطلاعیه شماره 52 چهارشنبه مورخ 95/12/25
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهد که : ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 293
تاریخ ثبت:1395/12/25

اطلاعیه شماره 51 روز دوشنبه مورخ 95/12/23
با توجه به آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 570
تاریخ ثبت:1395/12/23

اطلاعیه شماره 50 ( پنج شنبه 19 اسفند 95)
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که جو استان از روز شنبه تا دوشنبه به طور متناوب تحت تاثیر امواج ناپایدار و کم دامنه ای قرار می گیرد. بر این اساس ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 549
تاریخ ثبت:1395/12/19

اطلاعیه شماره 49 مورخ 95/12/15
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان، به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 377
تاریخ ثبت:1395/12/15

اطلاعیه شماره 48 چهارشنبه مورخ 11/12/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 486
تاریخ ثبت:1395/12/11

اخطاریه شماره 31 چهارشنبه مورخ 95/12/04
پیرو اطلاعیه شماره 47 مورخ 03/12/95 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 800
تاریخ ثبت:1395/12/04

اطلاعیه شماره 47 دوشنبه مورخ 02/12/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز چهار شنبه تا پایان روز جمعه جو استان به تناوب تحت تأثیر امواج ناپایدار ناشی از یک سامانه بارشی قرار می گیرد ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 711
تاریخ ثبت:1395/12/02

اطلاعیه شماره 46 مورخ 95/11/30
تصاویر ماهواره هواشناسی بیانگر ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 754
تاریخ ثبت:1395/11/30

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1138
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 237
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 29 مورخ 95/11/26
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و اخطاریه شماره 27 مورخ 23/11/95 و با توجه به آغاز موج جدیدی از بارشها در استان، به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1324
تاریخ ثبت:1395/11/26

اخطاریه شماره 28 مورخ شنبه 95/11/23
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و با توجه به ورود یک سامانه بارشی فعال از امروز به استان به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 3361
تاریخ ثبت:1395/11/23

اطلاعیه شماره 45 چهارشنبه مورخ 95/11/20
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1966
تاریخ ثبت:1395/11/20

اطلاعیه شماره 44 روز سه شنبه مورخ 95/11/19
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که امروز شرایط جوی نسبتا پایداری برقرار هست و ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 520
تاریخ ثبت:1395/11/19

اطلاعیه 43 مورخ 95/11/18
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 520
تاریخ ثبت:1395/11/18

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: