اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی و
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
وزش طوفان و باد بسیار شدید
پیرو اطلاعیه شماره 31 یکشنبه مورخ 12/9/96 و اخطاریه شماره 16 مورخ 14/09/96 و با توجه به وزشهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان