دولت و ملت،
      همدلی و هم زبانی
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
یش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری جهت باد:شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 6 تا 28 کیلومتر در
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 34، دوشنبه مورخ 09/09/94
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد کههوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان