اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1397/03/30 تا تاریخ 1397/03/31
هشدار : وزش باد و تلاطم دریا بویژه در سواحل شمالی و مرکزی خلیج فارس
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی-غربی شمال غربی - غربی شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 16-46/70 16-46/70 16-40/46
ارتفاع موج (cm) 90-180/270 90-180/270 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی - غربی شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 16-46/70 16-46/70 16-38/42
ارتفاع موج (cm) 90-180/270 90-180/270 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی - شمال
سرعت باد (km/h) 16-46/68 16-46/68 16-38/42
ارتفاع موج (cm) 90-180/270 90-180/240 60-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالباً شمال غربی غالباً شمال غربی غالباً شمال غربی
سرعت باد (km/h) 12-34 دور از ساحل16-48 12-34 12-34
ارتفاع موج (cm) 30-90 دور از ساحل 90 تا180 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-10 4-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا جنوب غربی غالباً شمال غربی غالباً شمال غربی
سرعت باد (km/h) 12-34 دور از ساحل16 تا 42 12-34/38 14-38
ارتفاع موج (cm) 30-90 دور از ساحل90 تا180 60-120 60-120
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر متغیر متغیر
سرعت باد (km/h) 06-28 06-28 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی -شمال شمال غربی - شمال
سرعت باد (km/h) 16-38/44 14-38 14-36
ارتفاع موج (cm) 90-180/210 60-120 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10