سال رونق تولید
     
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1398/05/29 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق و گاهی افزایش ابر غالبا در ارتفاعات
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا جنوب غربی -غربی 08-30/36
غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی 08-30/36
غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی 8-28/34
متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی 08-28/32
غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی 08-30/36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
بررسی نقشه های هواشناسی نشان نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 48 ساعت آینده می باشد. جهت جریانات نیز غالبا جنوبی خواهد بود. بر این اساس:
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در هنگام صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی، در برخی ساعات افزایش ابر.
جهت وزش باد: غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 30 گاهی تا 36کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 60 گاهی 90 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر جزراول 05:10 بامداد، مد دریا ساعت 11:12 و جزر دوم دریا ساعت 17:42 خواهد بود.