پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
آُسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط مه صبحگاهی سمت باد شمال شرقی تا شمال غربی با
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 19 هواشناسی بوشهر ویژه دریانوردی مورخ
پیرو اطلاعیه شماره 32 هواشناسی بوشهر مورخ 27/10/93، و با توجه به ناپایداری هوا و وزشهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان