» یادآوری کلمه عبور

شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی: خط مقدم اقدام اقلیمی

بیانیه سطح توافق خدمات

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﺎرﻧﻤﺎ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻓقنامه ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل هواشناسی استان بوشهر را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ:

 1. ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، اراﺋﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل هواشناسی استان بوشهر ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  درﯾﺎﯾﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ،  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﮔﺮد و ﺧﺎک،  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎده ای، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده و اراﺋﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. جهت دریافت خدمات دارای هزینه به بخش مربوطه منتقل و پس از احراز هویت و برآورد هزینه خدمات، کاربر به درگاه پرداخت الکترونیک سازمان هواشناسی کشور منتقل خواهد شد.
 2. ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل، ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 3.  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺻﺤﯿﺢ وارد ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ از اراﯾﻪ آن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 4. ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل هواشناسی استان بوشهر اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدات، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات، ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
 5. در ﻗﺴﻤﺖ «تماس با مسئولین» ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﺪﯾﺮان اداره کل، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 6. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﮔﺮدد.
 7. ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل هواشناسی استان بوشهر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ دردﺳﺘﺮس ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل و ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 8. زﻣﺎن از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل هواشناسی استان بوشهر از ﻗﺒﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 9. ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻟﻄﻔﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 10. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره کل ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺎرﻧﻤﺎ از دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭘﺎﯾﺎن روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ آدرس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

پیش بینی 24 ساعته

پیش بینی 5 روز آینده

بولتن پیش بینی روزانه

پیش بینی فصلی

توسعه هواشناسی کاربردی

بولتن هواشناسی دریایی

 

 

 دانلود بیانیه سطح توافق خدمات

 تاریخ ثبت : 1400/12/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/12/24
 فناوری اطلاعات
 198010

  تماس با ما

 • آدرس : بوشهر _ میدان نیروی انتظامی _ خ شهید فکوری
 • تلفن : 5-33342843 077
 • فکس : 33342840 077
 • پست الکترونیکی : bushehr@irimo.ir

آمار بازدیدکنندگان

 • بازدید دیروز : 28,541
 • بازدید امروز : 7,201
 • کاربران آنلاین : 103
 • بازدید کل : 19,782,444