اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/07/03 تا تاریخ 1396/07/04
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-28/34 08-28/34 8-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب شرقی -جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی -جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-28/34 08-28/34 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60
دید افقی(km) 4-8 4-9 4-9
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-28/34 08-28/34 08-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 3-7 3-7
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی متغیر غالبا جنوب شرقی -جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-30/36 08-30/36 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر متغیر
سرعت باد (km/h) 08-28 08-30/34 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- جنوب شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28/36 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 5-9 5-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-28 06-26 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 30-60
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10