اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/12/01 تا تاریخ 1396/12/02
هشدار : امروز نیز وزش باد و تلاطم دریا در سواحل جنوبی ادامه دارد . فردا با کاهش سرعت باد از تلاطم دریا نسز کاسته می شود.
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال شما غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28/32
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-90
دید افقی(km) 2-5 3-6 3-6
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28/32
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-90
دید افقی(km) 2-5 2-5 2-5
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-60 30-60
دید افقی(km) 3-8 3-6 3-6
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی- شمال شمال غربی - شمال
سرعت باد (km/h) 14-36/40 10-36 08-30
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-150 بتدریج 120-60 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی - شمال شمال غربی - شمال شرقی گاهی جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 14-36/40 14-36 10-32
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180 بتدریج 120-60 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 16-36/40 14-36 10-32
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-150 بتدریج 120-60 30-90
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی شمال غربی - شمال
سرعت باد (km/h) 14-38 10-36 08-30
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-150 60-120
دید افقی(km) 4-9 4-8 4-8