اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1397/03/04 تا تاریخ 1397/03/05
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا شمال غربی - جنوب غربی جنوب غربی- جنوب شرقی متغیر
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28/32 08-28/32
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 در دور از ساحل تا 120 30-90
دید افقی(km) 5-10 3-8 3-8
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28/34 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 در دور از ساحل تا 120 30-90
دید افقی(km) 4-9 3-8 3-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی جنوب غربی - شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-28/32 08-30/34 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 30-60 گاهی 90
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی غالبا شمال شرقی- شمال غربی بتدریج غربی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28/34 08-28/32
ارتفاع موج (cm) 30-60/90 30-90 30-60/90
دید افقی(km) 5-10 3-8 3-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28/32 08-28/32
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 3-8 3-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی - جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 10-34 10-32 10-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- جنوب شرقی متغیر متغیر
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10